Algemene Voorwaarden

 1. Artikel 1 - Begripsbepalingen

  In het navolgende wordt verstaan onder:

  1. de "Algemene Voorwaarden": de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zoals die hierna zijn vastgesteld;
  2. "Wortelboer": G.J. Wortelboer Jr. B.V. ,gevestigd te Rotterdam;
  3. de "Opdrachtgever": iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Wortelboer een offerte tot verkoop en {evering van zaken en/of diensten en/of de uitvoering van werken ontvangt en/of daartoe aan Wortelboer opdracht verstrekt enJof met Wortelboer een overeenkomst tot verkoop en levering van zaken en/of diensten en/of de uitvoering van werken sluit.
  4. de "offerte": de door Wortelboer aan de Opdrachtgever schriftelijk gedane aanbieding, waarbij Wortelboer zich bereid verklaard in een bepaald geval of bij een voorkomende gelegenheid, onder bepaalde voorwaarden enige zaak en/of enige dienst te verkopen en te leveren en/of enig werk uit te voeren;
  5. de "order": de schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever tot levering van zaken en/of diensten en/of de uitvoering van werken
 2. Artikel 2 - Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Wortelboer, alle offertes van Wortelboer, alle orders van de Opdrachtgever aan Wortelboer en alle tussen Wortelboer en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten, alsmede alle daarop voortbouwende en daaruit voortvloeiende verbintenissen van welke aard dan ook. Op alle volgende overeenkomsten tussen Wortelboer en de Opdrachtgever zijn steeds deze Algemene Voorwaarden van toepassing ongeacht of de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de betreffende overeenkomsten) ter hand zijn gesteld.
  2. Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht, indien en voor zover zij schriftelijk door Wortelboer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
  3. Een in het vorige lid bedoelde wijziging, aanvulling en/of afwijking van enige bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden Iaat onverlet de onverkorte toepasselijkheid van de overige bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden.
  4. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe ook genaamd, met name díe van de Opdrachtgever uit.
  5. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever blijven toepasselijk, voor zover die voorwaarden niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde, ook indien de voorwaarden van de Opdrachtgever een soortgelijke bepaling bevatten.
 3. Artikel 3 -Offertes en Prijzen
  1. Alle offertes en prijsopgaven van Wortelboer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
  2. Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn vrijblijvend. Wortelboer behoudt zich het recht voor daar wijzigingen in aan te brengen.
  3. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn de in de offerte opgegeven prijzen:
   • gebaseerd op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende hoogte van de kostprijzen, zoals inkoopprijzen, Ionen, loonkosten, sociale- en overheidslasten en alle andere kosten, alsook
   • gebaseerd op levering af magazijn te Rotterdam (FCA ons adres te Rotterdam INCOTERMS 2020©) van Wortelboer of andere opslagplaatsen, exclusief omzetbelasting en andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering.
  4. Indien na uitbrenging van een offerte de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, is Wortelboer gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Indien de bevoegdheid tot prijsverhoging niet voortvloeit uit enig wettelijk voorschrift, heeft de Opdrachtgever in een zodanig geval het recht om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde op basis van de voor de verhoging geldende dagprijzen, mits zulks terstond na kennisneming van de prijsverhoging geschiedt.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wortelboer nimmer tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.
  7. Kennelijke fouten in de prijsstelling en/of facturering, welke aan de hand van een geldige prijslijst kunnen worden aangetoond, kunnen door Wortelboer ook achteraf worden gecorrigeerd en doorberekend.
 4. Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanvaarding door Wortelboer van een order van de Opdrachtgever, zulks al dan niet na voorafgaande offerte van Wortelboer. Wortelboer behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  2. Indien een overeenkomst niet schriftelijk wordt aangegaan, wordt de factuur, behoudens tegenbewijs, geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  3. Indien de Opdrachtgever in de order wijzigingen en/of voorbehouden ten opzichte van de offerte aanbrengt, komt de overeenkomst eerst tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming met deze wijzigingen en/of voorbehouden door Wortelboer. De voorgaande zin is eveneens van toepassing indien de aanvaarding door opdrachtgever in de order slechts op ondergeschikte punten van het aanbod van Wortelboer afwijkt. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wortelboer nadrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.
 5. Artikel 5 -Gegevens Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is te allen tijde volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in de aanvraag vermelde of daarbij dan wel in aanvulling daaropgevoegde gegevens, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, bestekken, alles in de ruimste zin van het woord. Wortelboer zal de aanbieding baseren op de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens en is nimmer gehouden zelfstandig onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de gegevens als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid zo klaarblijkelijk is dat Wortelboer in strijd met de goede trouw zou handelen door zonder waarschuwing tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
 6. Artikel 6 -Modellen/afbeeldingen
  1. Is aan de Opdrachtgever een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.
  2. De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.
 7. Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst
  1. Wortelboer heeft het recht ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten c.q. zaken te laten leveren door derden. Wortelboer is gerechtigd om met werking jegens Opdrachtgever de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden te aanvaarden en kan zich jegens Opdrachtgever op de in die algemene voorwaarden voorkomende bepalingen jegens Opdrachtgever beroepen.
  2. Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige dan wel onjuiste uitvoering daarvan.
  3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Wortelboer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wortelboer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Wortelboer zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Wortelboer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Wortelboer voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 8. Artikel 8 -Transport
  1. Indien en voor zover de overeenkomst Wortelboer tevens tot transport verplicht bepaalt Wortelboer de wijze van transport en verpakking, tenzij schriftelijk door de Opdrachtgever daartoe aanwijzingen zijn gegeven, welke door Wortelboer zijn aanvaard en bevestigd. In het geval de Opdrachtgever de wijze van transport en verpakking heeft voorgeschreven draagt Opdrachtgever daarvoor de verantwoordelijkheid.
  2. De verzending van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien het leveringen betreft waarbij het sluiten van de vervoersovereenkomst tot de verplichtingen van Wortelboer behoort en ook dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen, e.d. de clausule dient voor te komen, dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
 9. Artikel 9— Levering
  1. Levering geschiedt af magazijn te Rotterdam van Wortelboer (FCA ons adres te Rotterdam INCOTERMS 2020©), tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen, wordt de leveringstermijn geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Ook als de leveringstermijn in een kalenderdatum is uitgedrukt is deze te allen tijde indicatief. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Opdrachtgever Wortelboer schriftelijk alsnog een redelijke termijn te stellen waarbinnen de levering dient plaats te vinden, behoudens het in artikel 12 genoemde geval van overmacht.
  3. Indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14 en Wortelboer aantoont, dat de levering niet tijdig kan plaatsvinden, wordt de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging ten gevolg van deze overmacht.
  4. De Opdrachtgever dient de zaken na kennisgeving daarvan door Wortelboer direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering aan de Opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door de Opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Wortelboer en komen de zaken vanaf dat ogenblik voor risico van opdrachtgever.
  5. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of de overeengekomen (termijn) betafing nog niet door opdrachtgever is betaald c.q. de door Wortelboer voor de levering verlangde zekerheidstelling niet is verstrekt, is Wortelboer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  6. Indien de Opdrachtgever niet binnen 3 weken afneemt en daartoe alle voorwaarden vervult, is Wortelboer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de zaken aan een derde te verkopen. Indien zulks niet mogelijk is of ondanks redelijke pogingen niet slaagt is Wortelboer gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Wortelboer lijdt door het voor rekening en risico opslaan van de zaken c.q. de schade die Wortelboer lijdt bij ontbinding door verkoop aan een derde of vernietiging lijdt komt voor rekening van de Opdrachtgever vermeerderd met de kosten van transport en opslag alsook de premies van eventueel afgesloten verzekeringen onverminderd het recht op vergoeding van de wettelijke rente.
  7. Indien Wortelboer gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertij
 10. Artikel 10 -Controle bij leveringen
  1. De Opdrachtgever is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Eventuele klachten over het geleverde dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk aan Wortelboer kenbaar te zijn gemaakt. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Wortelboer in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien de Opdrachtgever binnen acht dagen geen klachten schriftelijk aan Wortelboer kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
  3. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
   • afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%;
   • afwijkingen als gevolg van in de catalogus/internetsite/aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.
  4. Wortelboer zal na de melding de klacht meteen in behandeling nemen.
  5. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Wortelboer. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.
  6. Indien een klacht gegrond is, zal Wortelboer het geleverde herstellen of vervangen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Wortelboer is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het ín artikel 13 omtrent "Aansprakelijkheid" bepaalde.
  7. Indien de klacht ongegrond is Wortelboer gerechtigd aan Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte kosten ter behandeling van de klacht waaronder de kosten van onderzoeken door derden bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. Artikel 11 — Eigendomsovergang en risico
  1. De eigendom van het geleverde gaat eerst over op de Opdrachtgever op het moment dat de Opdrachtgever alle vorderingen van Wortelboer uit hoofde van de levering met inbegrip van rente en kosten, en alle overige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst volledig heeft voldaan. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Wortelboer met betrekking tot te leveren of geleverde zaken een afwijkend beding terzake het eigendomsvoorbehoud van scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8. Z lid S BW in te schrijven en daartoe de in artikel 26 lid 6 Kadasterwet bedoelde verklaring te doen inschrijven en is tevens verplicht op eerste verzoek alle daartoe benodigde gegevens als bedoeld in artikel Z1 Kadasterwet aan Wortelboer te verstrekken. Opdrachtgever is voorts verplicht op eerste verzoek van Wortelboer aan de afnemer van opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat Wortelboer de eigendom van het geleverde heeft voorbehouden onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze mededeling aan Wortelboer.
  2. Wortelboer is indien en zolang de Opdrachtgever in gebreke blijft te voldoen aan het in lid 1 van dit artikel bedoelde verzoek tot inschrijving van het eigendomsvoorbehoud op scheepstoebehoren en/of in gebreke blijft de terzake benodigde gegevens te verstrekken, bevoegd haar verplichting tot levering op te schorten.
  3. In geval van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is Wortelboer gerechtigd de haar in eigendom toebehorende zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen en te behouden met het recht tot eigenmachtige verkoop. In dat geval strekken deze zaken tot verhaal van de vordering van Wortelboer op de Opdrachtgever, zulks onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van al hetgeen hij terzake van de hem toerekenbare tekortkoming aan Wortelboer verschuldigd is of zal zijn, een vergoeding wegens de waardevermindering van de zaken daaronder begrepen. De Opdrachtgever verklaart reeds nu vooralsdan aan Wortelboer vrije toegang te verlenen tot alle plaatsen, waar vorenbedoelde zaken zullen zijn opgeslagen, respectievelijk waar vorenbedoelde zaken zich bevinden.
  4. De geleverde zaken mogen door de Opdrachtgever in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden vervreemd, tenzi} een verzoek tot faillietverklaring, tot toepassing van (voorlopige) surséance van betaling dan wel tot toepassing van de schuldsaneringregeling is ingediend. Opdrachtgever dient Wortelboer van de indiening van een dergelijk verzoek terstond schriftelijk in kennis te stellen.
  5. De geleverde zaken mogen echter niet ter verpanding of als zekerheid door de Opdrachtgever aan derden worden aangeboden.
  6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Wortelboer zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen en voorts gehouden aan de betreffende derden mede te delen dat Wortelboer van deze zaken eigenaar is en voorts al het mogelijke te doen tot voorkoming van of opheffing van dergelijke beslagen c.q. daarop gevestigde rechten.
 12. Artikel 12 - Betaling
  1. Betaling dient bij levering door storting of binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Wortelboer aan te wijzen rekeningnummer te geschieden. Als datum van betaling geldt in het laatste geval de datum van creditering van bedoelde rekening. Indien schriftelijk geen andere valuta is overeengekomen, dient in Euro's betaald te worden.
  2. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, een vertragingsrente van 1,5% per maand, een gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.
  3. Betalingen strekken eerst in mindering op kosten, vervolgens op verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom. Indien een betaling op meerdere opeisbare facturen kan worden toegerekend vindt toerekening plaats op de oudst openstaande factuur met inachtnemning van de toerekening op grond van de eerste volzin van dit artikel ongeacht of de Opdrachtgever bij de betaling een andere factuur aanwijst, welke aanwijzing Wortelboer niet bindt.
  4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, komen voorts veertien dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Wortelboer, te zijnen laste alle schade en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,--. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, alsmede de overige in rechte noodzakelijk te maken kosten van Wortelboer.
  5. Wortelboer is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen, Indien de Opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van Wortelboer voldoet, is Wortelboer gerechtigd de levering van zaken en/of diensten en/of de uitvoering van werken onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
  6. Opmerkingen betreffende facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatumschriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Wortelboer te worden gebracht, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt deze te hebben aanvaard.
  7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting van, korting op of verrekening metaan Wortelboer verschuldigde facturen, kosten, rente en/of schadevergoeding.
 13. Artikel 13 - Aansprakeliikheid
  1. Wortelboer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. De Opdrachtgever vrijwaart Wortelboer tegen aanspraken van derden - en alle daaruit voor Wortelboer voortvloeiende kosten -terzake van schade, waarvoor Wortelboer haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
  3. Wortelboer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wortelboer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens als bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden alsook terzake de functionele geschiktheid van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en dergelijke.
  4. In geval in rechte komt vast te staan dat ondanks het in artikel 13.1 tot en met 13.3 bepaalde Wortelboer desondanks schadeplichtig is, is de aansprakelijkheid van Wortelboer te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot het netto-bedrag (exclusief Omzetbelasting) dat Wortelboer voor de betreffende werkzaamheden en/of levering in rekening heeft gebracht, althans dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Indien een verbintenis van Wortelboer voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Wortelboer en de Opdrachtgever bestaat uit het verrichten van diensten, zoals het geven van adviezen, is deze verbintenis een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De artikelen 13.1 tot en met 13.4 zijn van overeenkomstige toepassing.
 14. Artikel 14 -Overmacht
  1. Indien Wortelboer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard verhinderd wordt de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Wortelboer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheet of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid, waarmee Wortelboer bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Wortelboer kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het in gebreke zijn van haar toeleveranciers, het in gebreke zijn van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, werkstaking en calamiteiten (zoals oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, natuurrampen, storm, brand en diefstal bij Wortelboer), alsmede ongeval of ziekte van personeel van Wortelboer of andere storingen in het bedrijf van Wortelboer.
 15. Artikel 15 —Ontbinding/Annulering
  1. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is Wortelboer gerechtigd de overeenkomst zonder dat daartoe een schriftelijke mededeling of gerechtelijke tussenkomst vereist is te ontbinden, en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever:
   • in staat van faillissement wordt verklaard;
   • voorlopige surséance van betaling aanvraagt;
   • verzoekt tot toepassing van de schuldsaneringregeling;
   • door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
   • om weke reden dan ook zijn bedrijfsvoering staakt;
   • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
   • enige bepaling van de overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden niet nakomt. 
  2. In geval van annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aan Wortelboer tenminste een bedrag van 25% van de koopsom terzake van gemaakte kosten en winstderving verschuldigd. Indien het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten en winstderving voormeld percentage overschrijdt is de Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten en winstderving aan Wortelboer verschuldigd.
  3. In geval van ontbinding van een overeenkomst op grond van artikel 15.1 of annulering op grond van artikel 15.2 worden alle vorderingen van Wortelboer op Opdrachtgever terstond zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
 16. Artikel 16 - Toepasseliik recht
  1. Op alle werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten en onderhandelingen,waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 17. Artikel 17 -Bevoegde rechter
  1. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede efk ander geschil in zaken van of in verband met een overeenkomst dan wel een offerte en/of een order, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal in eerste aanleg door de bevoegde Rechter te Rotterdam of- ter keuze van Wortelboer -aan de Rechter die bevoegd is ingevolge de toepasselijke Verdrags- en/of wettelijke bepalingen, worden beslecht.
  2. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks stelt.
 18. Artikel 18 - Slotbepalinq
  1. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is authentiek. In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en vertaling van deze Algemene Voorwaarden in de Engelse, Spaanse en/of Duitse taal, prevaleert de Nederlandse tekst.
  2. Indien krachtens enige wetsbepaling, rechterlijke uitspraak of andere reden één of meer van deze Algemene Voorwaarden niet in stand blijft, treedt in de plaats van die voorwaarden) een regeling, die zoveel mogelijk de niet in stand gebleven voorwaarden) benadert, één en ander in overeenstemming met wettelijke bepalingen, het gebruik of de gewoonte. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

Vraag een offerte aan

Vul alstublieft onderstaand formulier zo compleet mogelijk in, dan zullen wij u zo snel mogelijk een passend aanbod doen.

actueel Het laatste nieuws

meer nieuws
Afbeelding #WortelboerChallenge 10114

15/7/2022#WortelboerChallenge

The Wortelboer team is challenging you!

Lees verder
Afbeelding Vacatures! 10114

11/4/2022Vacatures!

Wij hebben nieuwe vacatures uitstaan!

Lees verder
Afbeelding METS exhibition 10114

16/11/2021METS exhibition

Meet us at the METS exhibition this week.

Lees verder